05 жовтня  2020 р. успішно завершилось виконання одного із завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» щодо розробки керівництва по використанню системи електронного документообігу.

В.о. ректора Університету Оксано Чернегою було затверджено Інструкцію з електронного документообігу І ДонНУЕТ 02-01-2020.

Інструкцію з електронного документообігу (далі – Інструкція) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  розроблено відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Інструкції з діловодства І ДонНУЕТ 01.01-01 – 2018.

Інструкція визначає вимоги до створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів. Інструкція поширюється на всі внутрішні електронні документи, що створюються, відправляються або одержуються співробітниками Університету.

Електронний документообіг Університету  забезпечується обігом документів у електронній формі за допомогою корпоративної електронної пошти, що використовується відповідно до Положення ДонНУЕТ 04.02-02-2020 «Про корпоративну електронну пошту».

 

На першому засіданні Вченої ради ДонНУЕТ у 2020-2021 н.р. було затверджено План заходів Університету щодо забезпечення експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом).

Серед головних заходів підготовчого етапу  (серпень – грудень 2020 р. — січень –  квітень 2021 р.):

 • ознайомлення НПП з нормативними основами реалізації дуальної форми здобуття освіти в Україні та в Університеті;
 • обговорення моделей організації здобуття освіти за дуальною формою (інтегрована, блочна, часткова моделі);
 • визначення переліку освітніх програм для експерименту;
 • призначення координатора дуального навчання від Університету;
 • затвердження робочих груп по організації дуального навчання за освітніми програмами;
 • аналіз потреб ринку праці, пошук суб’єктів господарювання для реалізації Концепції дуальної освіти в ДонНУЕТ;
 • комунікація з керівниками суб’єктів господарювання щодо організації навчання за дуальною формою;
 • призначення координаторів дуального навчання від суб’єкта господарювання;
 • розробка анкет та анкетування суб’єктів господарювання;
 • аналіз результатів анкетування суб’єктів господарювання;
 • визначення приорітетної моделі організації навчання за дуальною формою;
 • узгодження приорітетної моделі організації навчання за дуальною формою з суб’єктами господарювання та здобувачами вищої освіти;
 • розробка індивідуального плану здобувача вищої освіти за дуальною формою навчання (із забезпеченням індивідуальної освітньої траєкторії);
 • розробка положення Університету про здобуття освіти за дуальною формою;
 • підготовка та узгодження шаблону тристороннього договору і трудової угоди;
 • розробка шаблону додатка до диплома про вищу освіту, що містить інформацію про здобуття освіти за дуальною формою.

28.08.2020 на засіданні Вченої ради ДонНУЕТ було затверджено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна освіта в Університеті Туган-Барановського розрахована на здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі ВО), які зацікавлені у поєднанні навчання у ДонНУЕТ зі здобутям практичних компетентностей на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях.

Строк реалізації Концепції становить 5 років. Реалізація Концепції передбачає такі етапи:

Підготовчий етап (вересень 2020 р. – квітень 2021 р.):

 • розробка нормативних основ реалізації дуальної форми здобуття освіти в Університеті;
 • розробка Плану заходів  щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти;
 • реалізація Плану заходів щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (підготовчий етап).

Експериментальний етап (2021-2023 р.):

 • впровадження пілотних проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами;
 • здійснення моніторингу впровадження дуального навчання;
 • удосконалення проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами.

Етап сталого розвитку ІІІ (з 2024 р.):

 • удосконалення освітніх програмам за дуальною формою здобуття освіти;
 • розширення партнерства з суб’єктами господарювання щодо дуальної форми здобуття освіти.

Очікуваними результатами є:

 • розширення та удосконалення практичної частини освітніх програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці;
 • посилення ролі роботодавців у системі підготовки кваліфікованих фахівців;
 • підвищення рівня конкурентоспроможності випускників в умовах глобалізації;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • набуття здобувачами вищої освіти стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання
 • підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання.

 

Відповідно до завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, 28.07.2020 р. відбулося позапланове засідання Ради з якості Університету.

Порядок денний засідання включив розгляд питань щодо удосконалення системи управління ДонНУЕТ  після оцінки її відповідності критеріям EFQM.

На засіданні:

визначено доцільність внесення змін в стандарти  та положення Університету (під час щорічної ревізії цих документів у 2021 р.) з метою врахування результатів анкетування на відповідність критеріям EFQM;

обговорено та затверджено   напрями удосконалення СМЯ Університету,  серед яких:

 1. Розробка плану заходів з подолання ризиків низького залучення здобувачів вищої освіти до наукових гуртків, участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах;
 2. Запровадження та  розробка плану проведення короткострокових курсів із забезпечення розвитку  професійних компетенцій співробітників;
 3. Запровадження звітування за результатами відряджень НПП Університету  щодо кращих практик, застосованих у інших закладах освіти

обговорено  та  затверджено заходи щодо запобігання збільшенню ризиків порушення вимог законодавства в сфері освіти:

 1. Запровадження щорічного самоцінювання системи забезпечення якості освіти в ДонНУЕТ за попередній період у відповідності до рекомендацій Державної служби якості освіти України;
 2. Запровадження п’ятирічного планування підготовки акредитаційних справ освітніх програм Університету із зазначенням відповідальних осіб та термінів підготовки проектів звітів-самоаналізу за освітніми програмами.