28.08.2020 на засіданні Вченої ради ДонНУЕТ було затверджено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна освіта в Університеті Туган-Барановського розрахована на здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі ВО), які зацікавлені у поєднанні навчання у ДонНУЕТ зі здобутям практичних компетентностей на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях.

Строк реалізації Концепції становить 5 років. Реалізація Концепції передбачає такі етапи:

Підготовчий етап (вересень 2020 р. – квітень 2021 р.):

 • розробка нормативних основ реалізації дуальної форми здобуття освіти в Університеті;
 • розробка Плану заходів  щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти;
 • реалізація Плану заходів щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (підготовчий етап).

Експериментальний етап (2021-2023 р.):

 • впровадження пілотних проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами;
 • здійснення моніторингу впровадження дуального навчання;
 • удосконалення проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами.

Етап сталого розвитку ІІІ (з 2024 р.):

 • удосконалення освітніх програмам за дуальною формою здобуття освіти;
 • розширення партнерства з суб’єктами господарювання щодо дуальної форми здобуття освіти.

Очікуваними результатами є:

 • розширення та удосконалення практичної частини освітніх програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці;
 • посилення ролі роботодавців у системі підготовки кваліфікованих фахівців;
 • підвищення рівня конкурентоспроможності випускників в умовах глобалізації;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • набуття здобувачами вищої освіти стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання
 • підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання.

 

Відповідно до завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, 28.07.2020 р. відбулося позапланове засідання Ради з якості Університету.

Порядок денний засідання включив розгляд питань щодо удосконалення системи управління ДонНУЕТ  після оцінки її відповідності критеріям EFQM.

На засіданні:

визначено доцільність внесення змін в стандарти  та положення Університету (під час щорічної ревізії цих документів у 2021 р.) з метою врахування результатів анкетування на відповідність критеріям EFQM;

обговорено та затверджено   напрями удосконалення СМЯ Університету,  серед яких:

 1. Розробка плану заходів з подолання ризиків низького залучення здобувачів вищої освіти до наукових гуртків, участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах;
 2. Запровадження та  розробка плану проведення короткострокових курсів із забезпечення розвитку  професійних компетенцій співробітників;
 3. Запровадження звітування за результатами відряджень НПП Університету  щодо кращих практик, застосованих у інших закладах освіти

обговорено  та  затверджено заходи щодо запобігання збільшенню ризиків порушення вимог законодавства в сфері освіти:

 1. Запровадження щорічного самоцінювання системи забезпечення якості освіти в ДонНУЕТ за попередній період у відповідності до рекомендацій Державної служби якості освіти України;
 2. Запровадження п’ятирічного планування підготовки акредитаційних справ освітніх програм Університету із зазначенням відповідальних осіб та термінів підготовки проектів звітів-самоаналізу за освітніми програмами.

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області  в квітні 2020 р. було проведено опитування студентів ДонНУЕТ щодо особливостей розвитку студентського самоврядування.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 10-17.04.2020 р.

В опитуванні взяли участь 207 студентів ДонНУЕТ.

Більшість респондентів (58%) знають про діяльність студентського самоврядування, але тільки 16%  бере участь у підготовці заходів, 29% бере участь у заходах, що організовуються,  42% голосує на виборах.

49% респондентів не бере участі у діяльності студентського самоврядування.

32% респондентів (67 осіб) ніколи не брали участь в роботі студентського самоврядування і не хочуть це робити у майбутньому.

17% респондентів (35 осіб) брали участь в роботі студентського самоврядування, але не хочуть це робити у майбутньому.

Тільки 11% респондентів (23 особи) не брали участь в роботі студентського самоврядування, але  хочуть брати участь у майбутньому.

Лише 35% респондентів визначає достатність інформації про діяльність студентського самоврядування, про заходи, що проводяться, про потреби, функції та можливості.

У той же час 69,1% респондентів згодні з тим, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні органи студентського самоврядування.

Лише 39,5% респондентів повністю згодні, що адміністрація Університету створює належні умови для діяльності самоврядування, скоріше згодні – 31,4%.

Лише 25,6% респондентів повністю згодні, що самоврядування сприяє вирішенню акутальних проблем Університету, скоріше згодні – 42%.

Лише 40.6 % респондентів повністю згодні, що самоврядування сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів, скоріше згодні – 33.8%.

Студентство вважає, що більшість викладачів схвально ставляться до участі студентів в роботі самоврядування (39,1%), але в той же час визначає, що студентське самоврядування може робити більше для розвитку Університету (38,6% – повністю згоден, скоріш згоден – 28%).

Серед напрямів діяльності студентського самоврядування, які є, на думку респондентів, найбільш важливими для Університету, виокремлено розважальні та соціальні заходи.

Опрацювання результатів анкетування продовжується.

З метою посилення ролі студентського самоврядування, спрямованого на залучення студентів до життя громади, у рамках реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, в квітні 2020 р. проведено опитування викладачів та адміністрації ДонНУЕТ щодо участі студентства в управлінні Університетом.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 10-17.04.2020 р.

В опитуванні взяли участь 46 викладачів та 6 представників адміністрації ДонНУЕТ.

Більшість респондентів (75%) знають про діяльність студенського самоврядування, але тільки 27% стверджують, що існуючої інформації про напрями та результати діяльності достатньо. Невистачає інформації про заходи, які проводяться студентським самоврядуванням, про потреби студентів, функції та можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ.

Понад 70% респондентів повністю згодні, що

усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні органи студентського самоврядування (76,9%);

у ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування в  органах управління Університетом (71,2%).

Понад 50% респондентів повністю згодні, що адміністрація Університету створює належні умови для діяльності самоврядування, забезпечує його матеріальну та фінансову основу, самоврядування сприяє вирішенню акутальних проблем Університету, соціальному становленню та громадянській активності студентів.

Більшість викладачів схвально ставляться до участі студентів в роботі самоврядування (51,9%), але в той же час вважає, що студентське самоврядування може робити більше для розвитку Університету (59,6%).

Серед напрямів діяльності студентського самоврядування, які є, на думку респондентів, найбільш важливими для Університету, виокремлено: навчальні заходи, заходи, що мають заохочувальний характер (заохочення студентів, які мають наукові, навчальні, спортивні здобутки), розважальні та соціальні заходи.

Опрацювання результатів анкетування продовжується.

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області  в квітні 2020 р. було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Питання «Як Ви вважаєте, які додаткові навчально-інформаційні послуги ДонНУЕТ є найбільш необхідними з точки зору потреб громади?»

Відповідно до розподілу відповідей респондентів, найбільш необхідними:

для жителів міста є курси з іноземної мови, тренінги з підприємництва та енергозбереження;

для роботодавців  найбільш необхідними є інформаційно-консалтингові послуги з бухгалтерського обліку, фінансів та банківської справи, курси з іноземної мови, інформаційно-консалтингові послуги з економіки та бізнесу, а також маркетингу, тренінги з розвитку інноваційних стратегій у сфері гостинності;

для співробітників органів місцевого самоврядування найбільш актуальними є інформаційно-консалтингові послуги з публічного адміністрування та курси з іноземної мови.

Незважаючи на суттєві відмінності у потребах між різними категоріями можливих споживачів додаткових навчально-інформаційних послуг ДонНУЕТ, однаково необхідними для усіх є курси з іноземної мови.

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Питання щодо  компетентностей, які студенти отримують в Університеті.

Більшість респондентів вважає,  що найбільш важливими для конкурентоспроможності на ринку праці, є уміння працювати з інформацією та даними, здійснювати їх обробку та аналіз,  уміння креативно та критично мислити, уміння працювати самостійно та у команді. Крім того, важливими є уміння комунікувати усно та письмово іноземними мовами,  знання та розуміння механізмів функціонування підприємств, організацій, установ. В той же час, на думку опитаних, роботодавці найменше цінують уміння комунікувати українською мовою та уміння використовувати ІКТ.

Питання щодо затребуваності випускників різних освітніх рівнів.

Серед спеціальностей освітнього рівня «Молодший спеціаліст»  найбільш перспективною, з точки зору попиту з боку роботодавців, на думку опитаних, є  спеціальність 181 Харчові технології: при дещо більшому різноманітті оцінок, ця спеціальність отримала найвищий середній бал (7,4 за 10-бальною шкалою). Дещо меншим попитом, як вважають респонденти, користується спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма «Товарознавство і комерційна діяльність»). А найменше затребувані (з найбільшим співпадінням оцінок)  – економічні спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»).

Щодо спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр» думка респондентів суттєво відрізняється. Найвищий бал (хоча і з суттєвими розбіжностями у оцінках – стандартне відхилення складає 1,24) отримали

економічні спеціальності (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (сер. бал 7,8),

спеціальність 181 Харчові технології (7,7),

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (7,6).

Близькі та досить високі середні бали респонденти дали спеціальностям 133 Галузеве машинобудування та 142 Енергетичне машинобудування.

Найменш затребуваними випускниками рівня «Бакалавр», причому найбільш узгоджено, опитані вважають здобувачів вищої освіти за спеціальностями 0,35 Філологія (6,1), 292 Міжнародні економічні відносини (6,6) та 242 Туризм (6,9).

У цілому найбільш затребуваними респонденти вважають випускників освітнього рівня «Магістр» ‑ спеціальності цього освітнього рівня отримали вищі середні бали. Найбільш затребуваними опитані вважають магістрів-економістів (спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) (сер. бал 7,6), а найменш затребуваними (хоча і з суттєвими розбіжностями у оцінках)  – магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (6,8). Інші спеціальності отримали близькі середні бали – від 7,0 до 7,3.

А однозначним аутсайдером  виявилась спеціальність 035 Філологія. Останній факт трохи дивує, адже оцінки респондентами як затребуваності випускників роботодавцями, так і важливості спеціальностей з точки зору відповідності потребам розвитку громади, відображають наявність двох місцевих «точок росту» ‑ умовно «промисловість» та «туризм». Для другої з них цілком органічно доповнюючою виглядає романо-германська філологія. З огляду на це, суттєво нижчі бали спеціальності 035 Філологія, ймовірно, можна пояснити двома альтернативними припущеннями: а) респонденти розуміли спеціальність як українську філологію, не актуальну в місцевих умовах; б) орієнтація «туристичного» вектору місцевого розвитку пов’язана із внутрішнім туризмом, для якого не актуальною є романо-германська філологія. З’ясування у подальшому того, яке з припущень є більш близьким до дійсності, може сприяти більш успішному просуванню освітніх послуг ДонНУЕТ у м. Маріуполь.

Не маючи можливості, з огляду на незначне число респондентів та їх належність лише до однієї сфери життя громади, робити остаточні і беззаперечні висновки, порівнюючи відповіді на питання щодо затребуваності роботодавцями і відповідності потребам розвитку громади випускників різних спеціальностей різних освітніх рівнів, можна констатувати, що опитані в цілому вважають:

– більш затребуваними, але менш важливими для розвитку громади випускників рівня «Молодший спеціаліст»;

– дещо недооціненими роботодавцями випускників 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр»;

– більш важливими для розвитку громади і затребуваними роботодавцями є підготовка фахівців з економістів більш високих освітніх рівнів («Бакалавр» і «Магістр»), порівняно із освітнім рівнем «Молодший спеціаліст»;

– на відміну від актуального попиту роботодавців розвиток громади більшою мірою вбачають пов’язаним із сферою послуг, ніж с промисловістю.

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здійснюється за підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Питання  щодо  необхідності удосконалення освітніх програм, які пропонуються ДонНУЕТ.

Відповіді опитаних співробітників міської ради м. Маріуполь свідчать про те, що вони вважають необхідним удосконалювати майже усі  освітні програми як рівня освіти «Бакалавр», так і “Магістр”. Крім того, цей процес, на думку респондентів, має здійснюватися  із залученням роботодавців і експертів.

Питання  щодо організації дуальної освіти.

Більшість респондентів вважає, що організація дуальної освіти за більшістю спеціальностей є ймовірною (хоча щодо жодної спеціальності не було отримано позитивних оцінок ймовірності організації цього процесу від усіх респондентів, які брали участь в опитуванні). Більш стримано респонденти поставились щодо необхідності організації  дуальної осівти за спеціальностями рівня освіти «Бакалавр»: лише щодо економічних спеціальностей таке переконання висловили більшість респондентів.

Більш різноманітна картина спостерігається стосовно оцінок щодо організації дуальної освіти  за спеціальностями рівня освіти «Магістр». На думку опитаних, найбільш ймовірною є організація  за економічними спеціальностями та спеціальністями “Галузеве машинобудування”, “Публічне управління та адміністрування”, “Харчові технології”, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”. При цьому найбільш необхідною з точки зору потреб громади, на думку респондентів, є організація дуальної освіти за економічними спеціальностями, спеціальностями “Туризм”, “Харчові технології”, “Готельно-ресторанна справа”. Звертає на себе увагу, що, згідно із відповідями респондентів, спеціальністю, за якою організація дуальної освіти є чи не найбільш ймовірною, але найменш необхідною, є  спеціальність “Публічне управління та адміністрування”.

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здіснюється за підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Одне з питань  анкети було спрямоване на виявлення думок респондентів щодо порівняної значущості різних результатів діяльності ДонНУЕТ з точки зору потреб територіальної громади м. Маріуполь.

З точки зору поточних потреб та інтересів громади співробітники виконкому міської ради найвище оцінюють «Участь студентів у соціальних та культурних ініціативах міського та регіонального рівнів”, а також, як рівнозначущі, такі результати як «Організація соціальних, культурних, освітніх проектів для мешканців громади» та «Організація освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації для співробітників підприємств та організацій міста».

З точки зору середньострокової перспективи, на думку респондентів, найбільш значущими є «Проведення наукових досліджень  для вирішення проблем громади”, а також «Участь студентів у соціальних та культурних ініціативах міського та регіонального рівнів», «Організація соціальних, культурних, освітніх проектів для мешканців громади».

З огляду і на короткострокові, і на середньострокові інтересів громади, респонденти поставили результат «Якісна підготовка здобувачів вищої освіти» на третє за значущістю місце. Однак саме результати, безпосередньо пов’язані із освітньою функцією Університету, посіли перші за значущістю місця у стратегічній перспективі: «Якісна підготовка здобувачів вищої освіти»  та «Організація освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації для співробітників підприємств та організацій міста». Третє за значущістю у довгостроковій перспективі місце посіли результати «Проведення наукових досліджень  для вирішення проблем громади» та «Працевлаштування науково-педагогічних працівників-мешканців громади».

У цілому, відповіді на дане питання свідчать про зростання із розширенням горизонту планування значущості освітніх результатів діяльності ДонНУЕТ, зниження значущості соціально-культурних заходів Університету та «постійну» високу значущість результатів, пов’язаних із науково-дослідницькою функцією ДонНУЕТ та впливом на ринок праці міста.

У рамках реалізації Грантового проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» за підтримки Європейського Союзу Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розпочав роботу щодо відновлення Асоціації випускників, адже Університет зацікавлений не тільки у навчанні нинішніх студентів, а й у розвитку тих, хто давно вже покинув його стіни. Випускники ДонНУЕТ, ‒ хто вони і чого досягли після випуску? Усі пішли різними шляхами, але обʼєднує їх одне: Університет став місцем, де визначилося майбутнє цієї генерації.

Головні цілі Асоціації випускників ДонНУЕТ:

 1. Зміцнення корпоративного духу серед студентів та випускників Університету.
 2. Сприяння згуртуванню випускників.
 3. Стимулювання випускників у підтримці контактів з Університетом.
 4. Об’єднання зусиль випускників з метою розвитку Університету.

Задачі Асоціації випускників ДонНУЕТ:

 1. Створення і підтримка постійно діючого інформаційно-комунікаційного середовища, яке пов’язує випускників між собою та Університетом.
 2. Формування та розвиток професійних, соціальних, наукових та ділових зв’язків між випускниками та Університетом.
 3. Сприяння роботі з профорієнтації молоді.
 4. Сприяння стажуванню, проходженню практичної підготовки студентів Університету.
 5. Сприяння працевлаштуванню випускників Університету.
 6. Реалізація програм менторства під керівництвом менторів – випускників Університету.
 7. Сприяння розвитку програм дуальної освіти.
 8. Сприяння проведенню зустрічей випускників Університету.
 9. Проведення спільних освітніх, наукових та культурних заходів.

Положення про Асоціацію випускників Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розроблено та затверджено 16.04.2020 року на Вченій радій Університету.

Випускники ДонНУЕТ будуть брати активну участь у наукових, спортивних і культурно-масових заходах Університету. Робота Асоціації не буде вщухати і на науковому фронті, адже серед випускників Університету чимало аспірантів і молодих учених. Члени Асоціації також будуть брати активну участь у науково-практичних заходах різного рівня, представляючи інтереси Асоціації, публікуючи наукові та науково-практичні статті в наукових виданнях, тому що ДонНУЕТ готує успішних висококласних професіоналів для різних сфер діяльності.

http://donnuet.edu.ua/index.php/component/k2/item/1871-vidnovlennia-asotsiatsii-vypusknykiv-donnuet-u-ramkakh-realizatsii-hrantovoho-proektu-yevropeiskoho-soiuzu

24.12.2019 р. спільнотою ДонНУЕТ розпочато реалізацію проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» (номер Грантового договору з Європейською комісією – 2019/413-798).

Загальна мета проєкту ‒ сприяти соціальній єдності та економічному розвитку громади Донецької області через посилення освітньо-наукової спроможності ДонНУЕТ.

Проєкт розраховано на три роки (24.12.2019‒24.12.2022 рр.).

Однією із задач проєкту є оцінка відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям EFQM. Реалізація вищезазначеної задачі повністю узгоджена зі Стратегією розвитку Університету (2017‒2020 рр.), а саме Програмою Університету «Адміністративна діяльність». У межах цієї Програми в 2018 р. було сертифіковано систему менеджменту якості на відповідність стандарту ISO 9001:2015 (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15), аудит здійснювався за участю експертів Міжнародного сертифікаційного органу «ПРИРОСТ» – член DQS-UL Group. Сертифікація системи управління Університетом стала підтвердженням того, що цикл «Рlаn-Do-Сhеck-Аct» (PDCA) («Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій») у ДонНУЕТ реалізується та адміністративна діяльність базується на ризик-орієнтованому мисленні.

Наступним кроком на шляху реалізації Стратегії розвитку Університету є проведення самооцінювання на відповідність концепції досконалості EFQM із метою визначення унікальних переваг ДонНУЕТ, підтримки джерел розвитку, встановлення напрямків удосконалення.

EFQM (The European Foundation for Quality Management) ‒ це некомерційна організація, яка була створена в 1989 р. лідерами великих європейських компаній за підтримки Європейської Комісії. Серед засновників організації ‒ Bosh, BT, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen та інші.

Згідно з документами EFQM, місія організації полягає у сприянні організаціям у досягненні стійкої досконалості за допомогою залучення лідерів до пізнання нового, обміну інформацією та інноваціями з використанням Моделі Досконалості EFQM.

Модель Досконалості EFQM базується на логіці RADAR як частині моделі вдосконалення, яка робить акцент на оцінці управлінських процесів та передбачає циклічність процесу: результати (Як визначаються результати, які бажає досягнути організація?), підходи (Як проєктуються підходи, які потрібно здійснити для досягнення бажаних результатів?), розповсюдження (Як забезпечується функціонування спроєктованих підходів?), оцінка та вдосконалення (Як ведеться пошук та реалізація можливостей для покращення підходів в управлінні?).

Логіка RADAR у частині підходів націлена на визначення причин управлінських рішень (Чому ми це робимо? Для кого? Чому робимо саме так?), встановлення рівня відповідності усіх підходів стратегії організації, її корпоративній культурі, очікуванням усіх зацікавлених осіб.

У частині розповсюдження логіка RADAR орієнтується на сьогодення, на визначення структурованості всіх підходів одночасно зі встановленням впливу на всі групи зацікавлених осіб.

Питання логіки RADAR, які пов’язані з оцінкою та вдосконаленняморієнтовані на майбутнє та визначають можливості запровадження найкращих практик.

У частині результатів логіка RADAR передбачає аналіз вимірювань, які здійснюються для визначення ефективності всіх підходів, їх періодичності та визначення доцільності збереження вимірювань в існуючому вигляді.

Для виконання задачі проєкту щодо оцінки відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям Моделі Досконалості EFQM розроблено спеціальну анкету, яка дозволить Університету пройти самооцінку та визначити свій рівень.

Анкета охоплює такі блоки питань:

 1. Лідерство: бачення, натхнення і чесність.
 2. Досягнення успіху через таланти людей.
 3. Розвиток організаційних можливостей.
 4. Додавання цінностей для споживачів.
 5. Використання творчості та інновацій.
 6. Адаптивне управління.
 7. Побудова сталого майбутнього.
 8. Стале досягнення видатних результатів.

Проведення анкетування співробітників Університету заплановано на травень 2020 р. Після обробки анкет Рада з якості Університету опублікує звіт щодо відповідності системи управління ДонНУЕТ критеріям Моделі Досконалості EFQM.